IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1404670674


Ankieta aktywna w dniach 21.11 - 05.12.2019 r.

Miasto i gmina inteligentna Smart City / Community – to miasto / gmina innowacyjna, które wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń, szanując aktualne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania. Kielecki Obszar Funkcjonalny prowadzi prace nad wypracowaniem diagnozy i wizji KOF jako obszaru inteligentnego. Rozpoczęły się społeczne konsultacje na temat wyżej zasygnalizowanych kwestii.

Kierujemy do Państwa uprzejmą prośbę o udzielenie możliwie szczerych i przemyślanych odpowiedzi. Zebrany materiał pozwoli na dokonanie analizy wdrażania w miastach i gminach Kieleckiego Obszaru Inteligentnego idei smart city / community oraz poznanie opinii na temat ważnych dla mieszkańców zagadnień. Pozwoli również na wyznaczenie kierunku dalszych działań w tych sferach, tak istotnych dla życia i funkcjonowania miasta i jego mieszkańców.
plik foto id: 1402649664