IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406649219

Ankieta dotycząca
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Ankieta aktywna w dniach

02.02.2023 r. - 24.02.2023 r.

Szanowni Kielczanie,

to już 10 lat, od kiedy macie możliwość współdecydowania o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Kielce zmieniają się dzięki Waszemu zaangażowaniu!
Dziękujemy wszystkim, którzy biorą czynny udział w kolejnych edycjach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przygotowaliśmy ankietę, dzięki której będziemy mogli usprawnić proces realizacji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnych latach.

Przystąpiliśmy do prac nad zmianą formuły Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie realizujemy go na podstawie Uchwały Nr XLII/798/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i tegoroczną edycję będziemy przeprowadzać w oparciu o obowiązujący Regulamin Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Każdego roku Rada Miasta Kielce określa wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania. W roku 2022 kwota ta wyniosła 8 000 000 zł i została podzielona następująco:

  • na projekty inwestycyjne duże – 4 500 000 zł
  • na projekty inwestycyjne małe – 2 000 000 zł
  • na projekty „zielone” – 1 000 000 zł
  • na projekty nieinwestycyjne – 500 000 zł

W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym pojawiła się możliwość  podziału  pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów w inny sposób niż dotychczas. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość miasta i jego części  (nie muszą  to już  być dzielnice) lub na kategorie kwotowe projektów.

Budżet obywatelski powinien służyć racjonalnej alokacji publicznych środków zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze, w bieżącym  roku  chcielibyśmy   wypracować wspólnie z Państwem nowy Regulamin Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie lepiej dostosowany do Waszych potrzeb. Wprowadzenie nowego Regulaminu zaplanowano na 2024 rok.

 
Zachęcamy do odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą na lepsze przygotowanie spotkań ewaluacyjnych.

WYNIKI

Udział wzięło 262 osoby

1. Czy brał/a Pan/Pani udział w BO?

2. W jakich latach brał/a Pan/Pani udział w BO?

3. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat zakończonej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego?

4. W jaki sposób brał/a Pan/Pani udział w BO?

5. Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór zadań, na które oddał/a Pan/Pani głos w zakończonej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego?

opcja I: chęć poparcia projektów promowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola i inne instytucje
opcja II: informacje rozpowszechniane przez wnioskodawców
opcja III: interesujący projekt, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie mojego miejsca zamieszkania
opcja IV: opinie członków rodziny, znajomych
opcja V: skrócone opisy zadań zamieszczonych na stronie internetowej www

6. Skąd czerpał/a Pan/i informacje na temat BO?

7. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego?

9. Czy Pana/Pani zdaniem informacja o projektach zgłoszonych przez mieszkańców i poddanych pod głosowanie była:

10. Czy zna Pan/Pani regulamin BO?

11. Czy korzystał/a Pan/Pani z projektów zrealizowanych w wyniku przeprowadzenia procedury BO?

12. Jakiego rodzaju były to projekty?

13. Czy BO powinno być :

opcja I: nadal procedurą ogólnomiejską z zachowaniem dotychczasowego podziału na projekty inwestycyjne: duże i małe, „zielone” i nieinwestycyjne?
opcja II: procedurą, w której kwota jest podzielona na” projekty ogólnomiejskie  i obejmujące wydzielony na potrzeby budżetu obywatelskiego obszar z zachowaniem podziału na projekty: inwestycyjne, „zielone” i nieinwestycyjne?
opcja III: procedurą, w której kwota jest podzielona tylko na: projekty ogólnomiejskie i obejmujące wydzielony na potrzeby budżetu obywatelskiego obszar (bez podziału na kategorie projektów)?
opcja IV: inne propozycje

14. W jaki sposób podzielić kwotę przeznaczoną na projekty objęte BO w przypadku podziału BO na pule obejmujące całość gminy i jej części?

opcja I: należy wyodrębnić kwotę na projekty ogólnomiejskie a pozostałe środki rozdzielić procentowo w zależności od liczby mieszkańców obszaru obejmującego poszczególne części miasta
opcja II: należy wyodrębnić kwotę na projekty ogólnomiejskie a pozostałe środki rozdzielić procentowo w zależności od  obszaru obejmującego poszczególne części miasta
opcja III: należy wyodrębnić kwotę na projekty ogólnomiejskie a pozostałe środki rozdzielić równo pomiędzy części miasta o zbliżonej liczbie mieszkańców
opcja IV: inne propozycje

15. Ile zdaniem Pana/Pani powinno być części na jakie zostanie podzielone miasto aby budżet obywatelski był jeszcze bardziej skuteczną formą partycypacji społecznej?

16. Czy Pana/Pani zdaniem wyniki BO odzwierciedlają to, czego faktycznie potrzebują mieszkańcy?

Przesłane wypowiedzi

2023-02-02 08:11:46
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Podzielić Kielce na dzielnice/obszary i dla każdej/każdego przeznaczyć określoną pulę pieniędzy na poszczególne kategorie projektów.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak należytej weryfikacji zgłoszonych projektów pod kątem ich zasadności, przydatności, kosztów późniejszej eksploatacji oraz wręcz logiki.
2023-02-02 08:16:56
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Podzielić budżet na dzielnice aby każde osiedle mogło dysponować określoną pula pieniędzy

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Należy zrobić park pomiędzy ul. Skalista a Langiewicza bo to jest wstyd dla mieszkańców
2023-02-02 08:29:22
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
bardziej zachęcać aby zwiększyła się ilość osób oddających głosy.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Projekt o pomalowanie krzesełek na stadionie korony nie powinien zostać zaakceptowany.
2023-02-02 09:06:58
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Uprościć proces głosowania tak aby był maksymalnie dostępny dla osób starszych, żeby był łatwo dostępny na urządzeniach mobilnych i żeby można było głosować w wielu miejscach na terenie miasta dla osób starszych: np pikniki budżetu obywatelskiego

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Trzeba zwiększyć udział głosujących, poprawić dostępność do głosowania i zachęć, np. przez jakiś system premii: oddałeś głos ma kod rabatowy na coś w mieście
2023-02-02 09:11:14
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Możliwość głosowania np. w placówkach kultury np. domach kultury znajdujących się na praktycznie każdym osiedlu lub/i minidworcach MPK

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

W BO nie powinno być projektów związanych np.z utrzymaniem chodników gdyż jest to obszar za który w razie wypadku ponosi odpowiedzialność finansową i karna konkretną instytucja czyli MZD
2023-02-02 09:15:28
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Osoby, które nie korzystają z Internetu, mają utrudniony dostęp do informacji i głosowania.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak informacji o zadaniach zrealizowanych lub nie - co z ogródkiem sensorycznym na os. Świętokrzyskim?
2023-02-02 09:19:35
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Bardziej nagłaśniać idee Bo i promować poszczególne wnioski.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Myślę, że należałoby bardziej wnikliwie analizować zgłoszone wnioski. Tworzenie np nikomu nie potrzebnej skoczni narciarskiej to wydatkowanie środków w sposób bezcelowy, skocznia ma nikłe zastosowanie, korzysta z niej niewiele osób, a sam projekt kosztowal zdecydowanie zbyt wiele., tak samo w przypadku tworzenia nikomu nie potrzebnych napisów 3d.
2023-02-02 09:28:59
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Należy prowadzić wiecej akcji informacyjnych w formie spotkań z mieszkańcami na osiedlach. Informacje na stronie internetowej Urzędu czy w prasie to za mało. Bezpośrednie rozmowy dają większe szanse na przekonanie ludzi do zaangażowania się. W ten proces moim zdaniem powinni włączyć się radni i pomóc urzędnikom w przygotowaniu takich spotkań, które powinny odbywać się w czasie dogodnym dla mieszkańców np. niedziela lub późne popołudnie w dni powszednie. Na takich spotkaniach mieszkańcy będą mogli np. zgłaszać swoje pomysły, organizować się w grupy wspierające powstanie projektu, a urzędnicy od razu będą mogli doradzić jak napisać i złożyć wniosek.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Podczas weryfikacji zgłoszonych projektów należy zwrócić większą uwagę na kwestie funkcjonalności i przyszłych kosztów utrzymania nowych obiektów zrealizowanych w ramach KBO. Przykładem może być powstanie mini tężni. Obiekty moim zdaniem nie spełniają swojej roli. Zamiast kilku małych mogła powstać jedna duża tężnia, która faktycznie spełniałaby normy i służyła zdrowiu mieszkańców. Koszty utrzymania tych obiektów spadły na Miasto, myślę, że w przypadku jednej, większej tężni te koszty mogły być mniejsze. Większą uwagę należy też zwrócić na proces kontroli wykonawców inwestycji w ramach KBO. Niestety w wielu przypadkach obiekty wykonane są niedbale i niezgodnie z projektem. Za przykład podam kolorowe ławeczki. Zgodnie z projektem wokół ławek miało być posadzonych 20 krzewów i drzewo. Niestety, ale z moich obserwacji wynika, że do dziś nowa zieleń nie pojawiła się w tych miejscach. Moim zdaniem wykonawcy robót, w tym przypadku RPZIUK powinni być lepiej kontrolowani czy wywiązują się z umowy.
2023-02-02 09:59:46
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
podzielić miasto na okręgi, tak aby inwestycje były równomierne

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

skandaliczne nikomu nie potrzebne inwestycje typu skocznie narciarskie, odbrukowywanie, wybiegi dla psów itp
2023-02-02 10:50:44
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Włączenie w promocję organizacje lokalne, np. spółdzielnie mieszkaniowe. Choć oczywiście dostrzegam problem pewnej niechęci ze względu na formalne "wykluczenie" terenów spółdzielni z procedury BO.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Lepsza weryfikacja kosztorysu projektów miękkich i kontrola jakości ich realizacji.
2023-02-02 10:58:37
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Piłka ręczna!

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Inwestowanie w piłkę ręczną
2023-02-02 11:08:26
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
ulotki wrzucane do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz reklamy w mediach społecznościowych lub radiu

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

wydzielenie puli środków w budżecie obywatelskim na poprawę infrastruktury drogowej, rowerowej, wodno-kanalizacyjnej lub uzbrojenie terenów inwestycyjnych
2023-02-02 11:08:48
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Jest ok

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wsparcie w ramach BO stowarzyszeń działających na terenie miasta Kielce
2023-02-02 11:51:02
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wyeliminować projekty obejmujące budowę boisk przy szkołach i inne zadania które powinno realizować miasto. W tym momencie ciężko zrealizować jakiś inny projekt duży Inwestycyjny bo większość środków trafia do szkół.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Przede wszystkim na każdym etapie procedowania projektu, od momentu weryfikacji merytorycznej po czas w którym projekt jest realizowany powinien być kontakt z wnioskodawcą i to wnioskodawca powinien mieć decydujące słowo w kwestii projektu. W tym momencie dużo decyzji jest podejmowanych bez wiedzy wnioskodawcy. Powinien być też jakiś serwis w którym mogłaby następować komunikacja pomiędzy miastem a wnioskodawcą. Powinien być też limit kwotowy na projekty zielone i duże inwestycyjne.
2023-02-02 12:18:26
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Więcej na peryferia i podzielność głosów na dzielnice w zależności od mieszkańcow i zrezygnować z finansowania oświaty szkoły boiska bo to nie koniecznie służy wszystkim mieszkancom

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Potrzeby to place zabaw w małych dzielnicach altanki ogródki kwietne dla seniorów dla większej integracji
2023-02-02 13:34:34
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zwiększenie akcji informacyjnej, wprowadzenie dodatkowych punktów do głosowania przy stanowiskach komputerowych np. w spółdzielniach mieszkaniowych, w urzędach.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Nadal projekty szkolne absorbują znaczną część budżetu obywatelskiego. Projekty związane ze szkołami i przedszkolami należy wprost wykluczyć z BO lub wydzielić dla nich osobną kategorię. Nadal nie udało się wprowadzić rozwiązań regulaminowych które dawałyby szanse projektom drogowo-parkingowym. Projekty małe i zielone niekiedy pokrywają się bez klarownej różnicy. Projekty zielone stanowią zbyt wąską kategorie która w praktyce sprowadza się do nasadzeń.
2023-02-02 14:25:09
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Jak w pkt 6 oraz /a także/ w głównych miejscach Kielc takich jak - Rynek, Plac Artystów, Plac Wolności, Deptak Sienkiewicza (koło Pomnika Sienkiewicza, na mostku koło Silnicy; przy wejściu do tunelu na końcu Sienkiewki - stanowiska z mikrofonem i nagłośnieniem, ulotkami informacje dotyczące danego projektu przez kilka dni z rzędu /tydzień?/...

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

nie mam zdania
2023-02-02 14:30:52
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Promować i lepiej opisywać ważne inwestycje, które udało się zrealizować w poszczególnych częściach miasta ze środków BO. Uprościć procedury BO.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Chaos i brak konstruktywnego planu oraz kontroli odnośnie inwestycji powstających ze środków z BO. Powoduje to albo przeznaczanie nieruchomości miejskich pod inwestycje nieprzemyślane (tężnia na os. Ślichowice znajdująca się w otoczeniu spalin z miejscowego parkingu) albo zbędne z punktu widzenia ogółu mieszkańców wydatki (np. zakup zbędnych zółto-czerwonych krzesełek na stadionie miejskim, w sytuacji, gdy te środki mogły zostać wykorzystane o wiele lepiej). Powinna zostać wydzielona część BO przeznaczona dla placówek oświatowych w poszczególnych dzielnicach, aby projekty "szkolne" nie rywalizowały z projektami mieszkańców. Powinna zostać wydzielona część BO na poszczególne dzielnice, których powinno być pow. 10, aby uwzględnić specyfikę poszczególnych obszarów miasta. W innym wypadku uzyskanie finansowania dla projektów dla dzielnic i obszarów na peryferiach będzie bardzo trudne.
2023-02-02 14:46:29
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zaangażowanie w zakresie reklamy outdoorowej - dla osób, które nie czytają prasy, nie słuchają radia, nie zaglądają do internetu - a raczej jeśli zaglądają, to wchodzą na plotka i pudelka... Może silna współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi? Oczywiście w dalszym ciągu kontynuować działania również w mediach lokalnych, tradycyjnych i społecznościowych. Promować jak najwięcej projektów, które już zostały zrealizowane - to najbardziej działa na wyobraźnie. I oczywiście taka modyfikacja KBO, by wzmocnić szanse zwycięstwa w miejscach, gdzie mieszka mniej osób i jasnym jest, że ich projekty są z góry skazane na niepowodzenie. Gdybyśmy dali szanse tym osiedlom, peryferiom Kielc - jestem przekonany, że znacznie zwiększyłoby to zainteresowanie KBO, bo mieszkańcy uwierzyliby, że mają szansę coś zmienić.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

nie mam uwag, bo uważam, że kadra (merytoryczna! nie mylić z decydentami), która odpowiada za organizację KBO jest bardzo profesjonalna i zaangażowana
2023-02-02 16:50:02
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
komunikacja miejska,dworzec pks,kadzielnia,stadion korony kielce,hala legionow,rynek kielce

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

bezpieczenstwo i ochrona monitoring zielone przystanki z energia odnawialna i fotowoltaiczna[ladowanie telefonow, laptopow, itp] oswietlenie solarne w wiatach przystankowych w calym woj.swietokrzyskim i przy przejsciach dla pieszych[szkoly,zlobki,itp]
2023-02-02 17:14:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Ulepszyć drogi tam gdzie są za pomijane

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Żadnych uwag niemam
2023-02-02 18:36:13
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wszystkiego po trochu więcej. Mailing pocztowy. Plakaty wysyłane do największych zakładów pracy i jednostek samorządowych z prośbą o rozwieszenie na tablicach ogłoszeń.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Jak się zrobiło coś, co się psuje, to trzeba bez przerwy naprawiać, a wandali skutecznie łapać i karać, i niech pokrywają koszty napraw, a nie poddawać się i ulegać barbarzyńcom. Np. kolorowe ławeczki.
2023-02-03 03:22:42
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Reklamy w mediach

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Szkoły nie powinny brać udziału w głosowaniu, budowa boisk itp.
2023-02-03 07:34:09
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
plakaty w miejscach realizacji

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Z BO nie powinno być środków na imprezy plenerowe festyny warsztaty. Jeśli społeczność lokalna chce się integrować to może to zgłosić, zebrać się po 20 zł, kupić oranżadę, rozpalić grila i potańczyć przy swojej muzyce. Jak stragany uznają że warto - to przyjadą bo impreza będzie zgłoszona.
2023-02-03 07:48:15
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Więcej informacji w przestrzeni medialnej - lokalne gazety, radia i telewizja powinny informować mieszkańców - jesli nie o etapie możliwości składania wniosków- to już na pewno o tym, kiedy rozpoczyna się głosowanie. Osoby zainteresowane składaniem wniosków same bardzo dobrze wiedza, kiedy mogą to zrobić, natomiast większy problem jest z „wyciągnięciem” sąsiadów do głosowania.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wszystkie uwagi, które opracowywaliśmy w ubiegłym roku jako NGO wspólnie z UM, a które radni odrzucili podczas głosowania na Sesji RM. :-)
2023-02-03 08:23:07
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Radio, lokalna telewizja, portale społecznościowe.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak
2023-02-03 08:42:07
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Przydałby się harmonogram realizacji projektów i postępów prac z nimi związanych. Dobrze by było jakby istniała strona internetowa, która na mapie zaznacza obiekty zrealizowane z BO wraz ze zdjęciami co i jak wygląda, oraz kiedy było zrobione. Byłoby wtedy widać jak duży wpływ ma BO na zmiany w mieście. Inny problem to, że opisy projektów czasem zawierają za mało detali. przede wszystkim na etapie głosowania nie jest znana lokalizacja. To niejednokrotnie krytyczna informacja potrzebna przy głosowaniu, gdyż zła lokalizacja może zwyczajnie oznaczać marnowanie pieniędzy i dysfunkcyjny obiekt.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Kolejny raz podniosę argument, że włączanie do BO projektów, które mają inne stałe źródło finansowania to wypaczanie idei budżetu obywatelskiego. Szczególnie, że nie jest kontrolowane przestrzeganie regulaminu BO w zakresie ogólnodostępności. Jeśli projekt jest realizowany np. na terenie szkoły, to jedne grupy społeczne mają pierwszeństwo przed innymi i rodzi to spory. Pełna dostępność nie jest też tam możliwa ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Nie podoba mi się też, że kategoria projektów nieinwestycyjnych jest używana przez firmy do własnej promocji i czerpania zysków nawet jeśli nie ma wyraźniej potrzeby społecznej, bo przecież pieniądze na tą kategorię i ktoś musi wygrać, nawet przy małej liczbie głosujących. Może wprowadzić jakieś progi wyborcze i przy małej frekwencji nie przydzielać w ogóle funduszy?
2023-02-03 09:34:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kluby w mieście, instytucje kultury miejskie - info

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

fundusz powinien być zlikwidowany - to miasto powinno zarządzać kasą - a mieszkańcy rozliczać z realizacji
2023-02-03 11:43:39
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Pokazać ile udało się zrobić przez te 10 lat za taka i taką kwote i wyeksponować szerokie mozliwosci zglaszania pomyslow, nr dzialek, na ktorych nowe inwestycje moga powstac, umozliwic doradztwo dla osob, ktore chca skladac wnioski po raz pierwszy. Dac szanse nowym osobom i och pomysłom-priorytetowo

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Moc jest w szkołach i głosy skupione wokół terenów przyszkolnych w poprzednich edycjach wygrywały przed dobrymi pomysłami, ale indywidualnych pomysłodawców. Mieszkańcy Osiedli słabo zaangażowani, niedoinformowani.
2023-02-03 11:53:07
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wiele osób nie głosuje przez internet, bo nie umie obsługiwać urządzeń typu smartfon. Dotyczy to emerytów. Powinna być większa dostępność ankiet papierowych, np. wrzucanych do skrzynek pocztowych, dystrybuowanych przez kluby seniora w mieście i inne organizację niepubliczne pomocowe

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Idea BO jest ze wszech miar słuszna i potrzebna. Ale społeczeństwo jest niedoedukowane. Przydałyby się audycje w radiach, telewizjach, ale również w szkołach średnich, być może w starszych klasach podstawówki też. Należy uświadamiać bardzo mocno dzieci i młodzież, że to jest ich sprawa, a nie Sprawa urzędników i polityków.
2023-02-03 12:50:28
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Realizacja projektów i ich wykorzystanie. Pokazanie, że takie działanie ma sens, jest potrzebne, wykorzystywane przez mieszkańców.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak promocji projektów zrealizowanych. A szkoda.
2023-02-03 13:20:16
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Dzień otwarty, np. na Rynku, gdzie możnaby w jednym miejscu poznać szczegóły projektów albo dostępność terenów pod projekty

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Projekty nieinwestycyjne są wg. mnie bezużyteczne - BO powinien dotyczyć wyłącznie inwestycji trwałych, ogólnodostępnych, a nie np. remontu szatni czy boiska przy szkole. A przez ostatnie kilka lat była kilkadziesiąt propozycji typu "festyn na Szydłówku" - czy takie projekty, z których skorzystało może kilkadziesiąt osób, służą mieszkańcom Kielc jako całości?
2023-02-03 14:27:26
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zwiększenie udziału mediów tradycyjnych (promocja dobrych praktyk, również spoza naszego miasta), lekcje w szkołach, informacje do stowarzyszeń/zrzeszeń

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zbyt duża pula kwoty na projekty nieinwestycyjne. Ewentualne działania nieinwestycyjne powinny być proponowane przez Miasto, a mieszkańcy powinni tylko i wyłącznie dokonywać wyboru najatrakcyjniejszych dla nich działań.
2023-02-03 15:43:25
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Promocja w mediach spolecznościowych, mediach lokalnych, zachęcanie uczniów, angażowanie organizacji samorządowych.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Położenie nacisku na hasło "zielone Kielce". Coraz mniej osób wyjezdża na dłuższe urlopy, walczmy o zieleń i czyste powietrze. Odpłatny zwrot opakowań to również priorytet.
2023-02-03 15:56:10
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Uprościć system głosowania

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Nie uwzględniać w budżecie inwestycji na szkoły tyko zwrócić uwagę na inne potrzeby mieszkańców np. chodniki, oświetlenie, dbałość o zieleń i budowę nowych terenów zielonych, więcej ławek w dzielnicach śródmieścia i koszy na śmieci
2023-02-03 16:48:12
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Remont ulicy Fosforytowej, brak chodnika z jednej strony, a z drugiej strony jest pokiereszowany. Brak koszy na śmieci. Zmiana miejsc lamp oświetleniowych ulicę oraz wymiana ich na energooszczędne. Obecnie lampy stoją po środku pokiereszowanego chodnika gdzie np. wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym nie można przejechać i trzeba jechać i chodzić ulicą co stwarza niebezpieczeństwo.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

parkingi, chodniki i skwery zieleni do wypoczynku (wykorzystać nawet małe tereny między blokami, domkami jednorodzinnymi), tężnie na osiedlach miasta
2023-02-03 18:48:28
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Pokazanie co już zostało zrobione z BO i jak to poprawia życie mieszkańców Kielc

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak
2023-02-04 15:43:07
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Potrzebna jest jasna i rzetelna informacja o tym jakie są projekty, czego dotyczą. Często tytuły projektów nic nie mówią, dopiero w opisie są jakieś informacje, ale powoduje to ze wybór projektów dłużej zajmuje. Niektóre opisy są mało konkretne, zawierają za mało szczegółów. Dobrze aby osoby, które nie korzystają z internetu mogły obejrzeć program o tym jakie są projekty do wyboru w telewizji kieleckiej. Potrzebny jest także raport o efektach poprzednich edycji, najlepiej zbiorczy na mapce, gdzie można będzie obejrzeć co zostało zrobione, jak wyglądało przed i po.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Szkoły , przedszkola i żłobki powinny być wykluczone w budżetu obywatelskiego. Są przypadki kiedy wybudowane z BO boisko jest ogrodzone, zamknięte i wynajmowane za pieniądze. Ogólny dostęp jest jedynie przez bardzo krotki okres wieczorami. Inne tego typu obiekty również nie będą ogólnodostępne, bo są ogrodzone, a to jest podstawowym założeniem BO. Niektóre projekty nieinwestycyjne są tworzone na siłę dla zysku firm, mimo małego zainteresowania cześć wygra, bo pieniądze są już przeznaczone na ten cel. Proponuje np. zmniejszyć kwotę na projekty nieinwestycyjne. Kwota z oszacowana na realizacje projektu powinna być dobrze widoczna, alby można było zdecydować czy wydanie takiej sumy pieniędzy ma faktycznie sens. Potrzebna jest kontrola nad rzetelnością opisów projektów. Np w przypadku Parku Jagielońskiego została roztoczona piękna wizja, a w rzeczywistości zostało postawione kilka sprzętów marnej jakości (np stojaki na rowery zostały postawione tak, że nie są w stanie spełniać swojej funkcji), alejki właściwie nie powstały, nasadzeń prawie nie widać. Zagospodarowany został tylko niewielki fragment terenu. Nijak nie da się tego nazwać parkiem. Inwestycja, która w wizji miała integrować kilka osiedli stała się mikro placem zabaw dla jednego bloku.
2023-02-05 00:18:44
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Jakos wyjasnic na stronach np lokalnej prasy czym jest budzet obywatelski i jak po glosowaniu moze wygladac ranking projektow zgloszonych

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Moze urny w wszystkich urzedach (pocztowych tez), przyhiniach na czas trwania glosowania zeby mozna zaglosowac na okoliczny najblizszy projekt
2023-02-05 09:11:17
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Każdy mieszkaniec danej dzielnicy może głosować tylko na projekty z własnej dzielnicy

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Obecnie BO wyklucza osoby starsze i nie posiadające internetu. Powoduje też że uciążliwe projekty służące mieszkańcom powstają na innym osoedlu, gdzie ludzie nigdy by na takiprpjekt nie zagłosowali i o jego tealizacji zdecydowali mieszkańcy z innej części miasta. To jest złe
2023-02-05 10:45:40
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Większą promocja w mediach, mediach społecznościowych

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Z BO nie powinny być finansowane boiska przy szkołach przedszkolach itp.
2023-02-05 11:30:49
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Do składania wniosku skłoniło by mnie łatwość jego złożenia, pomoc urzędników (najlepiej jakby dało się to zrobić przez internet). Co do głosowania powinno być dużo punktów, żeby osoby starsze też miały możliwość zagłosowania (ci którzy nie mają internetu).

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Proszę na przyszłość pisać takie ankiety bardziej zrozumiałym językiem. Pytanie 13 nie było napisane przystępnym językiem (powinno być wyjaśnione lub poparte jakimś przykładami).
2023-02-05 13:08:59
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zdecydowana kampania promocyjna w mediach, ale nie ostatniego dnia głosowania czy składania wniosków tylko wcześniej. Młode osoby korzystają z internetu ale starcze wciąż sięgają po gazety i plakaty na mieście, ale nie tylko w centrum, także na obrzeżach miasta

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wykluczyć z możliwość ubiegania się o środki szkoły. Remonty szkoł jest to zadanie własne gminy które nie powinno być realizowane z BO.
2023-02-05 14:30:47
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
na tonie mam pomysłu

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Nie wiem
2023-02-06 09:41:00
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
zwiększyć intensywność i zakres informacji oraz wskazać dotychczasowe zrealizowane projekty jako przykłady.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

-
2023-02-06 10:55:41
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Prostsze głosowanie dla osób, które nie mają dostępu do internetu.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Nie mam
2023-02-06 11:10:58
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Promocja w miejscach często uczęszczanych np galeriach handlowych

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

BO przede wszystkim powinien pomóc rozwinąć infrastrukture związana ze spędzaniem czasu wolnego i edukacja, bo tego bardzo w Kielcach brakuje. Nie powinno się z pieniędzy BO pokrywać kosztów budowy np parkingów , z których później mogą korzystac tylko mieszkańcy konkretnych bloków. Powinien być także nadzór nad dostępnością obiektów sportowych stworzonych z BO by wszyscy mieszkańcy mogli z nich korzystać, a nie prv firmy, które za opłatą trenują na nich młodzież ( np boisko przy dawnej SP 30)
2023-02-06 15:50:16
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kadzielnia,komunikacja miejska i gminna,dni kielc,szkoly

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

monitoring i bezpieczenstwo na osiedlach i przystankach autobusowych oraz montaz biletomatow,lektor ulic-przystankow w autobusach mzk jezyk angielski oraz dworce pkp,pks,bezpieczenstwo szkoly,przedszola itp i stop barierom cale kielce ,region,montaz ekranow dzwiekochlonnych os.szydlowek ul.warszawska oraz rosliny przeciwsmogowe zielone tarcze!!!!!!!!!!
2023-02-07 12:35:00
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacyjnych docierających do każdej grupy docelowej - a są one zróżnicowane wiekiem.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Bardzo dokładne opisy przy zgłoszonych projektach. Chcę wiedzieć na bieżaco jak sie rozwija mój projekt/ wszytkie projekty na które zagłosowałam - brak informacji !!!
2023-02-07 13:00:04
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Powiadamiać ogół mieszkańców przez podanie wiadomości w sposób jak najszerszy. Informacja na wszystkich obiektach miejskich ( Urzędy, MZD, MZB, Wodociągi, MOPR, MOPS) Wykorzystać wiaty MZK. Wręczać ulotki Petentom.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Skoro w 10 pkt jest mowa o ogólnodostępności ( 6- 22), to inwestycje BO na terenach zamkniętych lub o ograniczonej dostępności nie powinny mieć miejsca.
2023-02-07 13:20:12
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wydaje mi się, że Budżet Obywatelski był wystarczająco rozreklamowany.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak uwag
2023-02-07 13:42:46
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
- plakaty na przystankach i w autobusach; - informacja na pasku tablic z rozkładem jazdy; - plakaty przy wejściach do miejskich instytucji; - promowanie przy okazji lokalnych wydarzeń (ulotki, balony, konferansjer); - ulotki wręczane mieszkańców przy okazji załatwiania spraw urzędowych; - mailing do mieszkańców realizowanych przez miejskie instytucje (np. ZTM do posiadaczy KKM, Biblioteka do posiadaczy Karty bibliotecznej; - plakaty na tablicach i słupach ogłoszeniowych (w przestrzeni publicznej, na terenach spółdzielni itp.); - ulotki dołączane do biletów w miejskich instytucjach (instytucje kultury, MSOiR itp.); - ulotki dołączane do pism urzędowych kierowanych do mieszkańców (decyzji, informacji, zawiadomień itp.); - filmiki opowiadające o już zrealizowanych projektach (tzw. success story).

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zamiast pewnej "uznaniowości" przy odrzucaniu projektów przez komisję podczas weryfikacji projektów, powinien być zamknięty katalog kryteriów, w oparciu o które komisja musi podjąć decyzję.
2023-02-08 13:22:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Łatwiejszy sposób głosowania, bez konieczności korzystania z telefonu (SMS) czy bezpośredniego zgłaszania się do urzędu miasta.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Łatwiejszy sposób głosowania, bez konieczności korzystania z telefonu (SMS) czy bezpośredniego zgłaszania się do urzędu miasta.
2023-02-08 15:11:10
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
obowiązek

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

projekty, które powtarzają się co roku i zostają odrzucone powinny być odrzucane na etapie sprawdzania, może to by zmusiło niektóre spółdzielnie do większego polotu
2023-02-08 18:14:25
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
BO przede wszystkim aktualnie to budowanie jakiś dziwny rzeczy, przykładowo ta skocznia. Dla mnie jest to zupełna porażka, a nie coś pozytywnego. Po co coś takiego? Ile osób z tego skorzystało?

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

1. projekty powinny być sprawdzane w kwestii formalnej przed udostępnieniem projektu do głosowania. Aby nie było sytuacji gdy projekt wygrywa, a później się okazuje, że nie da się go zrealizować. 2. realizacja projektu powinna odbywać się ściśle przy współpracy ze zgłaszającym, a nie jak to już miało miejsce - zgłaszający nawet nie wiedział o rozpoczęciu realizacji. To jest jakaś patologiczna sytuacja.
2023-02-08 22:49:07
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Większa promocja w mediach społecznościowych, aplikacjach powiązanych z miastem, bilbordach i autobusach.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zbyt dużo projektów jest zgłaszanych przez szkoły i przedszkola. Bez sensu, że szkoła chce wyremontować plac zabaw z którego mogą korzystać tylko dzieci chodzace do szkoły ponieważ teren jest ogrodzony. Co innego gdy miejsce jest ogólnodostępne, wtedy takie projekty mają sens. Według mnie powinno się promować projekty ogólnie dostępne i potrzebne mieszkańcom. Np. poprawa dostępności i połączeń ścieżek rowerowych oraz miejsc gdzie dorośli i dzieci mogą odpocząć lub spędzić wolny czas w sposób aktywny. Powinno się też promować projekty które mogą pomóc w promocji miasta i przyciągnąć turystów do odwiedzania Kielc.
2023-02-08 22:54:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Głosowanie w domu dla osób starszych, które nie mają internetu.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Możliwość głosowania w domu
2023-02-09 17:49:34
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
stadion korony,kadzielnia,mzk kielce autobusy,dworce pkp,pks,galerie handlowe,organizowane festyny,baseny,akweny wodne,targi kielce

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

stop barierom,bezpieczna szkola,monitoring osiedlowy,energia odnawialna,solarna i fotowoltaika przedszkola,szkoly,domy dziecka,swietlice srodowiskowe,baseny,plywalnie,ekrany dzwiekochlonne i przeciw smogowe ulica warszawska od jesionowej do turystycznej,brak wiat przystankowych warszawska os bocianek,jesionowa/warszawska,biletomaty,lektor jezyk angielski dworce pkp,pks oraz linie mzk kielce
2023-02-09 19:29:43
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Połączyć Budżet z Aplikacją dostępną na choćby telefonie

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Docieranie do obywateli dzięki Internetowi
2023-02-10 13:49:43
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Większa akcja w mediach regionu i socialmediach

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Uniemożliwić składanie wniosków, które nie będę ogólnodostępne. Np. krzesełka na stadionie miejskim,boiska szkolne, przedszkolne place zabaw.
2023-02-10 14:32:36
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Brakuje promocji w przestrzeni miejskiej zwłaszcza przy okazji innych imprez

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Przypilnowanie ogólnodostępności
2023-02-10 17:32:08
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
-

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

brak
2023-02-10 19:29:43
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Warto wykorzystać aplikację MiejskaKarta.pl oraz lokalne media w tym bezpłatne np. Tygodnik eM. Oczywiście nadal podstawa promocji BO powinna być strona UM Kielce oraz portale społecznościowe Miasta Kielce

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Moim zdaniem warto umożliwić głosowanie na projekty za pomocą aplikacji Ulepszamy Kielce
2023-02-12 22:57:36
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Brak zgłaszania projektów na infrastruktury szkolne, boiska, itp. To dominuje w budżecie obywatelskim.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Budżet Obywatelski powinien skupiać społeczności zwłaszcza organizacje, które będą promować miasto. Niestety tak się nie dzieje jeśli dominują projekty szkolne, boiska, place zabaw i siłownie. To jest przede wszystkim dostępne dla szkół i uczniów nie dla wszystkich.
2023-02-14 12:27:59
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kadzielnia,targi kielce,komunikacja miejska,stadion korony,zamek w checinach,kieleckie dworce,pociagi regionalne,festiwale,koncerty,dni i swieto kielc,galerie handlowe

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

ekrany dzwiekochlonne ulica warszawska od jesionowej do turystcznej,montaz wiat przystankowych warszawska/bocianek,warszawska/jesionowa [monitoring,biletomat],stop barierom,szkoly,przedszkola,domy dziecka,baseny[energia odnawialna,fotowoltaika,oswietlenia solarne]lektor jezyka angielskiego w liniach komunikacji miejskiej i na dworcach
2023-02-14 22:31:51
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
zmienić rodzaj projektów przedstawianych do głosowania. Projekty dotyczące remontów boisk przyszkolnych czy placów zabaw przyprzedszkolnych itp. powinny zniknąć z budżetu, gdyż służą jedynie wąskiej i wybranej grupie mieszkańców. Szkoły czy przedszkola natomiast prowadzą silny lobbing by ich projekty wygrały głosowanie, a przez to naprawdę fajne i pożyteczne projekty odpadają. Należy zwrócić też uwagę, by nie kwalifikować do głosowania identycznych wniosków w bardzo bliskiej od siebie lokalizacji tak jak to miało miejsce w tym roku w odniesieniu do budowy tężni.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Nie kwalifikować do głosowania wniosków szkół, przedszkoli o remonty boisk przyszkolnych czy placów zabaw przy przedszkolach. Kwalifikowane do głosowania powinny być tylko te wnioski, z których przynajmniej potencjalnie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.
2023-02-17 13:30:39
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kadzielnia,targi kielce,stadion kielce,hala legionow,zamek w checinach,dworce,galerie handlowe,komunikacja miejska,festyny i swieta kielc rynek

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

wiaty przystankowe,biletomaty,szkoly,przedszkola,domy dziecka itp-energia odnawialna fotowoltaika,oswietlenia solarne,stop barierom,ekrany dzwiekochlonne i rosliny oczyszczajace powietrze ulica warszawska od jesionowej do turystycznej,monitoringi osiedla,przystanki autobusowe,osiedlowe anteny internetowe hotspot,lektor jezyka angielskiego w liniach mzk oraz na dworcach
2023-02-19 16:40:23
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kadzielnia,targi kielce,galerie handlowe,stadion korony,dworce,festiwale, swieta i dni kielc rynek kielce mzk kielce,polregio pociagi,jaskinia raj,zamek w checinach,park miejski,telebimy miejskie

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

wiaty przystankowe z monitoringiem bezpieczenstwo dla ludzi i zwierzat warszawska/bocianek,jesionowa/warszawska,biletomaty,stop barierom caly region,energia odnawialna,fotowoltaika,oswietlenia solarne-przedszkola,szkoly,domy dziecka,baseny,lektor jazyka angielskiego na dworcach i liniach miejskich mzk nazwa ulic i przystankow autobusowych,montaz barier energochlonnych warszawska od jesionowej do turystycznej obydwa pasy ruchu oraz rosliny oczyszczajace powietrze[duza wiekszosc starszych osob,oraz mlodych rodzicow z malymi dziecmi mieszka i przebywa na tych 3 osiedlach a halas i smog jest okropny,dla tych co okna i balkony maja na ulice warszawska].montaz anten internetowych na osiedlach hotspot,telewizja ukrainska w osrodkach pomocy,punktach zywnosci i odziezy,dworcach,kanaly informacyjne, kanaly dla dzieci nickelodeon ukraine na telebimach miejskich[parking centrum,itp]
2023-02-19 21:08:14
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Bardziej uświadomić ich ze maja wpływ na zmianę w tym mieście na lepsze.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Za każdym razem są wybierane place zabaw, boiska dla dzieci (i to nie jedno w jednej edycji) - jest tego za dużo, a nie tylko rodzice chcą korzystać z BO. Powinno to zostać zmienione.
2023-02-20 10:35:21
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Realizować zwycięskie projekty jak najszybciej, aby mieszkańcy mieli świadomość, że ich głos ma realny wpływ na działania Urzędu Miasta

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zwiększenie zadań ogólnomiejskich kosztem nieinwestycyjnych
2023-02-20 10:47:54
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
nie wiem

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

brak
2023-02-20 22:57:32
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Stworzyć katalog projektów które stanowiłyby inspirację dla mieszkańców.

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wnioski nie powinny być odrzucane przez komisje. Miasto może do wniosku dokładać swoją opinię, jednak to mieszkańcy powinni decydować czy chcą realizować dany projekt czy tez nie. To jest budżet obywatelski a nie urzędniczy.
2023-02-21 08:40:23
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Skoncentrowanie przekazu na tym, że dzięki BO można naprawić małe rzeczy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie - i na tym, że sąsiedzi powinni trzymać się blisko :)

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wykluczenie z Budżetu Obywatelskiego realizacji zadań inwestycyjnych na terenach szkolnych.
2023-02-21 09:39:28
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zmienić regulamin podziału pieniędzy

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Forma głosowania poprzez sms-y to bardzo utrudniona forma dla osób starszych, którzy często chcieliby wesprzeć swoich wnuków, sąsiadów. Powinna być możliwość głosowania poprzez sms-y oraz forma papierowa
2023-02-23 13:54:12
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kadzielnia,targi kielce,hala legionow,stadion korony,zamek w checinach,park miejski,dworce,komunikacja miejska,pociagi regio,kck,filharmonia,galerie handlowe,rynek,festiwale,swieto i dni kielc,bezplatna prasa w calym regionie

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

stop barierom caly region,wiaty przystankowe warszawska/bocianek,warzawska/jesionowa,biletomaty i monitoring,energia odnawialna,fotowoltaika,oswietlenia solarne-przedszkola,szkoly,domy dziecka itp,telewizja ukrainska dla dzieci-dworce,osrodki pomocy,telebimy[parking centrum,itp],festiwale,koncerty,kino dla naszych sasiadow z ukrainy,wyroby ukrainskie itp,montaz ekranow energochlonnych i rosliny przeciw smogowe od ulicy jesionowej do turystycznej [warszawska],lektor jezyka angielskiego dworce,linie miejskie mzk,montaz anten na osiedlach hotspot
2023-02-23 22:44:29
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Dodatkowe nagrodzenie dzielnic/osiedli, z których najwięcej mieszkańców oddało głos. Np. nowy element na placu zabaw, posadzenie kilku drzew czy kwiatów itp. coś drobnego oczywiście

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wprowadzenie jakiegoś systemu weryfikacji zasadnosci projektów lub może jakaś weryfikacja ich faktycznego późniejszego używania.
2023-02-24 23:20:02
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Loteria na darmowy bilet ZTM, karnet na basen, czy do instytucji kultury

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Dużo jest manipulacji ze strony projektodawców (Przyjazne Kielce) i błędów przy ocenie merytorycznej, np. krzesełka na stadionie Korony. Często też dublują się pomysły, a MZD stwarza ogromne problemy przy ocenie, często niezasadne, oderwane od rzeczywistości.
2023-02-02 08:21:21
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Większa liczba ogłoszeń i artykułów na ten temat
2023-02-02 08:32:01
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Spotkania z władzami
2023-02-02 08:37:18
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wcześniejsze poinformowanie o terminie składania wniosków, nie na ostatnią chwilę.
2023-02-02 09:14:33
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Oznaczenie realizowanych projektów poprzez stałe tablice/naklejki itp. (np. z herbem Kielc i logo KBO) informujące, że zadanie zostało zrealizowane w ramach KBO, oraz większa promocja Miasta Kielce podczas realizowanych projektów oraz wydarzeń inaugurujących projekty (np. banery, rollupy, balon z herbem Kielc).
2023-02-02 09:14:51
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Częstsze informowanie mieszkańców o istnieniu, głosowaniu na BO nie tylko na FB. Pomoc w opracowaniu projektu, nie skupianie się tylko na centrum miasta, jeśli projekty będą obejmować również inne części miasta i ludzie będą widzieć ze cos się dzieje to częściej będą głosować.
2023-02-02 09:21:18
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wszędzie dawać plakietki 'powstało z BO' dodatkowo każde spotkanie np na boisku gdzie są zawody i nagłośnie organizator powien powiedzec, że zaczdcamy do głosowania w BO bo to dzięki wam mam to boisko i zawody. W skrócie trzeba zwiekszyc świadomość ludzi.
2023-02-02 09:51:55
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Gwarancja, że środki nie zostaną przeznaczone na zadania własne gminy typu budowa boiska przy szkole, durne krzesełka na stadionie etc.
2023-02-02 10:10:39
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Przede wszystkim zwiększony udział w komunikacji ze strony spółdzielni mieszkaniowych, ale może również kościołów. Przykładem mogą być plakaty/ulotki na tablicach w klatkach schodowych.
2023-02-02 10:36:06
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Należałoby przede wszystkim wykluczyć z KBO możliwość składania takich projektów jak remont chodnika, czy budowa boiska szkolnego. To powinno składać się na inną część finansów miasta.
2023-02-02 11:01:31
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Transparentność, uczciwość i równe traktowanie wniosków, a także ich wyboru przez komisję.
2023-02-02 11:11:03
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Reklama outdoorowa, bus tv w MPK, tablicr elektroniczne na przystankach,
2023-02-02 11:16:31
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Ulotki do skrzynek pocztowych
2023-02-02 11:47:16
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Więcej informacji w osiedlach więc jest potrzeba zachęcenia wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni do współpracy
2023-02-02 11:49:44
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Promocja przez spółdzielnie mieszkaniowe ( wywieszenie plakatów na tablicach ogłoszeniowych w klatkach)
2023-02-02 12:06:57
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Np. zorganizowana impreza, gdzie wnioskodawcy będą mogli przedstawić swoje projekty, a mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zgłoszonymi projektami oraz poznać efekt poprzednich edycji.
2023-02-02 13:16:02
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Dotarcie do osób wykluczonych cyfrowo
2023-02-02 14:42:26
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Nagłośnienie calej akcji
2023-02-02 16:03:24
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Reklama
2023-02-02 16:13:50
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Pokazywać ze slabe pomysly wygrywaja bo jest male zaangażowanie
2023-02-02 19:28:56
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Pomoc osobom starszym w głosowaniu.
2023-02-02 19:48:13
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Szeroka kampania informacyjna nie tylko na stronie UM Kielce.
2023-02-02 20:17:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
reklama audiowizualna w Internecie
2023-02-02 22:53:26
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Droga mediów społecznościowych niestety nie dociera do ludzi starszych nawet tych w wieku 45+ którzy często nie używają internetu, nie mówiąc już o osiedlach gdzie większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku. Oni nie wchodzą na strony internetowe i nie mają dostępu do takich informacji dlatego w tym obszarze trzeba poprawić kampanię. W miejscu gdzie mieszkam a jest to wieżowiec , na 77 mieszkań 90%osob to ludzie starsi .rozmawiając z nimi nie mają pojęcia o tym czym jest BO i gdzie szukać informacji. Oczywiście są wyjątki bo nie każdy starszy nie korzysta z netu. Są osoby ale niestety w mniejszości .przykład bloku w którym mieszkam mowi sam za siebie.
2023-02-03 07:06:37
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Spotkania w poszczególnych czesciach miasta (na pewno tak będzie łatwiej seniorom). Informujące o rodzajach projektów w danej części miasta. Może jakieś konkursy dla biorących udział w głosowaniu? Można rozdawac gadżety promocyjne jako nagrody, zdobyć bilety na spektakle/kino/ kolacje w restauracji. Dobrze byłoby, gdyby np.projekty inwestycyjne posiadały zdjecia terenu, lub zrobić katalog, co już udało się wykonać, żeby pokazac efekt pracy.
2023-02-03 08:57:25
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Loteria.
2023-02-03 10:35:42
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Bardziej nagłośnić
2023-02-03 10:51:50
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Stworzyć portal gdzie krok po kroku można to zrobić, w sposób intuicyjny
2023-02-03 11:10:51
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zrezygnować z finansowania zadań, które powinny być realizowane w ramach "tradycyjnego" budżetu miasta.
2023-02-03 11:35:45
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Szerzenie wiedzy na temat BO, większe nagłośnienie akcji
2023-02-03 14:25:38
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Informacja nt kolejnych edycji w miejscach publicznych, np. plakaty w galeriach handlowych, na przystankach, przychodniach itp.
2023-02-03 17:38:36
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zapewnić bezstronność przy weryfikacji projektów i przemyślany wybór propozycji służących realnie większości mieszkańców.Nie dopuszczać do realizacji projektów będących marnotrawieniem publicznych pieniędzy.
2023-02-04 00:25:03
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
więcej informacji szczegółowych w mediach, głównie w radiu
2023-02-04 11:31:27
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Jeszcze bardzo rozpowszechniać idę budżetu obywatelskiego.
2023-02-04 18:07:47
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Oprócz dotychczas stosowanych środków nalezy wprowadzić informację bezpośrednią poprzez wielokrotne użycie auta z tubą ktore w godzinach nasilonego ruchu pieszych będzi objeżdzalo ulice i osiedla i informowalo. Obywateli o BO oraz zachęcalo do aktywnego włączenia się.
2023-02-04 20:56:31
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Więcej informacji nt. już zrealizowanych projektów „To boisko powstało dzięki Twojemu głosowi w budżecie obywatelskim”
2023-02-05 08:21:55
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Lepiej weryfikować wnioski i dopuszczać tylko te które spełniają naprawdę regulamin i odpowiednią lokalizację.
2023-02-05 10:18:33
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zakłady pracy
2023-02-05 10:52:55
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Maksymalnie uproszczona procedura składania wniosków.
2023-02-05 12:08:57
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Koniec z remontowaniem boisk szkolnych z BO, to zadanie własne gminy. Mieszkańcy nie mają szans w głosowaniu ze społecznością szkolna.
2023-02-05 17:40:08
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Akcja promocyjna na ulicy Sienkiewicz bądź innym miejscu (galerie handlowe?), informacja w formie plakatów/stanowisk w urzędach, w lokalnych gazetach i radiostacjach, banery, reklama na telewizorach w autobusach, na autobusach w formie okleiny, na uczelniach, na pocztach, w punktach obsługi pasażera ZTM, w przychodniach i szpitalach, powinniśmy dosłownie zasypać Kielce tą informacją (ulotki?) i ułatwić dostęp osobom starszym/wykluczonym cyfrowo.
2023-02-05 20:44:55
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
edukacja czym jest BO i czemu to takie ważne
2023-02-06 19:08:36
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zwiększenie szans dla mniejszych osiedli na realizację projektów
2023-02-07 21:15:05
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
-
2023-02-08 12:06:33
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
kampania reklamowa
2023-02-08 18:07:46
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Jak dla mnie bardziej nagłośnić sprawę
2023-02-08 18:24:13
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Organizowanie lokalnych spotkań. Informacje w szkołach, kosciolach, sklepach, stacjach benzynowych o budżecie.
2023-02-08 19:23:04
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Wyeliminowanie szkół, z nimi nikt nie ma szans. Ciekawsze i zweryfikowane projekty. A nie później się martwicie jak to ogarnąć a pomysł był z czapy...
2023-02-08 19:29:39
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Lepsze dotarcie do starszych mieszkańców
2023-02-08 21:22:20
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zwiększenie udziału w kwestii promowania samych wyborów BO przez miasto, do tej pory odnoszę wrażenie, że największą promocję tej inicjatywy podejmują podmioty, które starają sie pozyskiwać głosy na swoje projekty
2023-02-09 01:17:37
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Większa transparentność głosowania
2023-02-09 09:35:24
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Motywujące ludzi do głosowania, informacyjne, ułatwiające głosowanie.
2023-02-09 11:36:14
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Reklama w telewizji i w internecie
2023-02-09 11:50:29
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
W jakim celu na siłę zwiększać liczbę głosujących? Niech głosują i wpływ mają osoby interesujące się i związane ze społecznością Kielc. Docierając do marginesu społecznego zwiększymy jedynie szansę na zwycięstwo i wprowadzenie projektów nikomu nie służących, pozbawionych społecznego sensu. Pozostawmy głosowanie osobom na tyle bystrym, że chociaż o takim narzędziu wiedzą. No kto normalny nie zna Budżetu Obywatelskiego?
2023-02-09 13:20:08
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Pokazanie co zostało zrobione w ramach BO
2023-02-09 14:19:32
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
współpraca z mediami w szerszym zakresie
2023-02-09 14:41:37
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Te idee czasem nie mają przełożenia na dane osiedle, ja mieszkam na szydłówku gdzie jest 1 słowne jeden plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zamenhofa kilka razy była zgłaszana rewitalizacja tego placu i do tej pory się nie udało, bo to małe osiedle i dużo starszych ludzi raczej nie głosujących. Miasto prawie nie inwestuje w to osiedle przykładowo na osiedlu bocianek wygrywają wszystko plac zabaw na co drugim podwórku a u nas miasto nie chce doinwestować nawet jedynego placu
2023-02-10 00:19:06
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Zdecydowanie rozpowszechniać
2023-02-10 15:30:44
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Mobilne stoisko z dostępem do internetu i obsługą zachęcającą do głosowania, pomagającą w wypełnieniu formularza, z dostępem do opisów wszystkich projektów, wielkoformatową mapą dostępnych projektów. Gadżety promocyjne budżetu obywatelskiego, drobny upominek dla odwiedzających mobilne stoisko BO.
2023-02-11 08:56:18
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Może na wywiadówka w szkołach rodzice powinni być zachęcani do wiekszej aktywności w tym względzie.W zakładach pracy.Podrukowac kalendarze z logo budżetu i ze zdjęciami z realizacji typu drogi,chodniki.
2023-02-15 08:23:19
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Moim zdaniem pomysłodawcy projektów powinni bardziej anagażować się w promocje swoich pomysłów. Z moich obserwacji wynika,że często jedna osoba zgłasza kilka projektów po to żeby zwiększyć szansę w głosowaniu,że któryś z nich przejdzie. Nie skupia się potem na promowaniu i zachęcaniu do głosowania.
2023-02-16 08:02:11
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
informacja w komunikacji miejskiej
2023-02-16 09:33:14
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Szersza kampania w mediach na temat kiedy i ile potrwa składanie i głosowanie w BO.
2023-02-17 09:08:20
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Rozszerzenie nieruchomości na których mogą być realizowane projekty inwestycyjne o tereny skarbu państwa będące w stałym zarządzie miasta. Oto przykłady miast w których jest to możliwe. Uważam że w Kielcach też powinno się dać. Otworzyłoby to nowe tereny inwestycyjne dla BO. Warszawa: https://um.warszawa.pl/waw/bo/-/czy-projekt-moze-byc-zlokalizowany-na-terenie-prywatnym- Katowice: https://bo.katowice.eu/OBudzecie/Strony/default.aspx Gdańsk: https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Zasady-skladania-projektow,a,234817
2023-02-17 12:11:04
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
zmienić regulamin, powinny być dopuszczone zadania tylko z inicjatywy mieszkańców a nie szkół, przedszkoli itp.
2023-02-23 08:32:53
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Reklama na/w autobusach, plakaty informujące o BO w mieście.
2023-02-24 13:43:33
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
większa promocja wśród mieszkańców
2023-02-24 19:08:30
8. Jakie działania na rzecz promocji idei Budżetu Obywatelskiego Pana/Pani zdaniem należałoby podjąć, by zachęcić mieszkańców do składania wniosków i głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego?:
Szukać sposobu dotarcia do grupy tzw. "seniorów" aby umożliwić tej grupie szerszy udział zwłaszcza na etapie głosowania internetowego. Jak wiadomo dostęp do internetu posiada nie więcej niż 30% seniorów. Może pomogło by hasło "wnuczku pomóż swoim dziadkom zagłosować w Budżecie Obywatelskim"
2023-02-02 08:56:46

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Powinno być tak, że akcje organizują mieszkańcy, a nie urzędnicy. Tak jak sprzątanie miasta - tu pomysłodawcy powinni go realizować, a nie urzędnicy i władze Kielc, którzy powinni każdego dnia dbać o czystość, a nie lansować się na kilku wydarzeniach.
2023-02-02 10:52:16

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

W BO nie powinny brać udziału szkoły/przedszkola. Nie może być miejsca na zadania typu "remont szatni". Budżet powinnien umożliwiać zgłaszanie projektów na działkach należących do powiatu miasta Kielce. Obecnie nie jest to możliwe, jest to problematyczne.
2023-02-02 10:52:53

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

co oznacza 16 pytanie ? wyniki w sensie te projekty ktore wygrały czy te ktore potem wybral SOBIE urzad miasta??? ,tak tendencyjnej ankiety nie bylo nawet za hitlera , po co dzielic miasto skoro jest jedno ? A TEGO TYLKO KILKA MLN??? wiem koniecznie chcecie dzielnic ale Kielce to dziura zamulona gdzie nie ma to sensu lepiej wieksza wladza obywatelska w instytucjach i zarzadzie miejskim a nie tworzyc kolejnych budżetozerców
2023-02-02 11:04:34

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Według mojej oceny projekt budżetu obywatelskiego jest - przynajmniej w aktualnej sytuacji projektem niepotrzebnym. Pieniądze powinny zostać przekazane na najpilniejsze potrzeby samego miasta - chociażby remonty dróg czy chodników. Budżet obywatelski przy wsparciu odpowiedniej liczby znajomych pozwala na „przepchnięcie” projektów dla raptem garstki osób, jak na przykład skocznia narciarska.
2023-02-02 11:44:01

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Projekty szkolne powinny być wyłączone z BO
2023-02-02 12:17:17

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Ogólnodostępność. W przypadku szkół - nie może być tak, że mogą korzystać tylko uczniowie tej szkoły.
2023-02-02 12:47:45

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zdecydowanie należy wyłączyć z BO projekty dotyczące szkół i przedszkoli. Takie projekty powinno finansować miasto a nie BO. Przez projekty dot. Szkół i przedszkoli inne ważne projekty nie mają szans na realizację.
2023-02-02 13:02:32

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Brak projektów zgłaszanych przez szkoły i wykonywanych na terenach placówek oświatowych.
2023-02-02 13:36:23

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Z BO powinny być wyłączone takie projekty jak wymiana krzesełek na stadionie Korony. Bądźmy szczerzy - zdecydowana większość mieszkańców Kielc nie korzysta z tego projektu. Mają przyjść na stadion, posiedzieć sobie i podziwiać samo boisko? Lepsze są inicjatywy angażujące lokalne społeczności.
2023-02-02 13:40:16

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Zadania dotyczące remontów szatni i budowy przedszkolnych placów zabaw są zadaniem własnym miasta i nie spełniają kryterium dostępności ogólnej. Jeśli powstają boiska przyszkolne to powinny być ogólnodostępne.
2023-02-02 17:33:29

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Myślę, zgłaszane projekty powinny być dokładniej weryfikowane - mam na myśli, aby samo to że projekt zbierze odpowiednią ilość głosów, nie było czynnikiem przesądzającym o poddaniu go do głosowania. Konkretnie mam na myśli sytuację z poprzedniego BO , w którym jednym z projektów była budowa parku rozrywki - gdzie pierwotnie projekt miał być zlokalizowany w okolicach os. Świetokrzyskiego, a ostateczna lokalizacją był park im. A. Dygasińskiego. W tym projekcie były podane dwie lokalizację, to pomijam, ale chodzi mi o to, że ktoś dopuścił pomysł budowy wielkiego parku rozrywki w parku, gdzie potrzebna byłaby wycinka drzew, oraz ogólne naruszenie ostoji ciszy, zieleni i spokoju jakim jest ten park. Podsumowując , ktoś kto przyjmuje te projekty niech sprawdza kontekst środowiskowy lokalizacji, - akurat w okolicy tego parku, są place zabaw, wiaty grillowe, teżnia, siłowania, boisko...- ww budowa byłaby zabójstwem dla tego parku.
2023-02-02 21:09:37

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Największym minusem BO są sytuacje w których zgłasza się jakaś szkoła/przedszkole i rodzice wraz z pracownikami angażują dużą liczbę osób do głosowania na nowe boisko lub plac zabaw przy placówce, a następnie dostęp do nowowyremontowanych obiektów jest ograniczony. Nie powinno tak być - jeżeli coś zostało pokryte że środków BO powinno należeć do wszystkich obywateli.
2023-02-02 22:30:44

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Powinna być pula na niewielkie projekty, kilkutysięczne składane przez osoby prywatne. Z dołączonym przez nie biogramem i opisem dotychczasowych działań. W kategorii kultura. Oddzielnie dla profesjonalistów i amatorów.
2023-02-02 22:58:58

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

W BO nie powinny znajdować się takie projekty jak naprawa chodnika, ulicy itp. ponieważ dojdzie do absurdu gdzie z BO będziemy odśnieżać chodniki lub kosić trawę
2023-02-03 08:16:17

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wyeliminowanie z BO projektów związanych z remontami szkół i infrastruktury przy szkołach (w tym sportowej)
2023-02-03 15:48:21

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

przemyślane projekty by nie było zdań które nie spełniają warunków ogólnodostępności takich jak termomodernizacje budynków czy ostatnio krzesełka na stadionie Suzuki Arena !!!
2023-02-03 16:14:32

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

poza kategorią "projekty zielone" powinna być także wyodrębniona "kultura" (koncerty, warsztaty, wystawy, wydarzenia artystyczne) tak aby te projekty miały większą szansę na zrealizowanie
2023-02-03 19:55:20

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Warto pomyśleć nad zmiana ograniczenia projektów tylko do terenów należących do Miasta Kielce.
2023-02-05 02:03:13

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Uważam, że bardzo ważna jest ochrona terenów przyrodniczych (zwłaszcza myślę tu o lasach miejskich i parkach o dzikiej specyfice) przed zbytnią ingerencją w ich naturalny charakter, jak to się stało w przypadku lasu na Stadionie, gdzie, wbrew leśnemu charakterowi miejsca, zainstalowano oświetlenie elektryczne. Ktoś koniecznie powinien weryfikować składane projekty pod kątem ochrony przyrody i zachowania genius loci! To niezwykle ważne w dobie zmian klimatycznych i rosnącego wieloczynnikowego zanieczyszczenia środowiska (również światłem i hałasem!).
2023-02-05 14:51:39

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Projekty szkolne nie powinny być w BO. Ze szkołą bardzo ciężko jest wygrać co zabija chęć glosowania. Projekty powinny być lepiej sprawdzane pod wzgledem regulaminu ( przykład siedziskna stadionie) Przykład skoczninar ciarskiej, gdzie zgłaszajacy nie posiadał nawet ogólnego projekt oraz lokalozacji. Chciał na poczatku ustawić ją w miejscu skoczni na Stadionie nie zdając sobie sprawy żeyego typu obiekt misi stać na plaskim terenie z dostępem do wody aby zraszać igielit. O zabiezpieczenu obiektu nie wspomnę. Wymagajcie od zglaszajacych lepszego przygotowania i zgodnosci z regulaminem ( np. dostepność projektu).
2023-02-05 18:14:04

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Dzielnice oddalone od centrum miasta liczące mniej mieszkańców nie mają szans na zwycięstwo w BO np. dzielnica Posłowice,Dyminy. Wygrywają szkoły gdzie angażuje się uczniów do głosowania. Jakie szanse mają małe społeczności bez szkoły ...!!! Czy to się zmieni?!!!!
2023-02-07 21:32:06

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Rezygnacja z projektów zgłaszanych przez szkoły czy przedszkola - ich infrastruktura rzadko jest ogólnie dostępna a pochłaniają największą część budżetu
2023-02-08 18:37:53

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Warto byłoby bardziej promować możliwość zgłoszenia własnego projektu. Np. poprzez poradniki pomagające przejść procedurę składania wniosku
2023-02-08 19:04:21

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Głosowanie odbywa się na zasadzie kto ma lepszą promocję ten wygrywa. Nie jest to zgodne z potrzebami mieszkańców ale z plebiscytem popularności i promocji projektu.
2023-02-09 07:23:46

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Ograniczenie możliwości wyboru wielu projektów związanych z instytucjami tj. szkoły przedszkola które rezerwują dużą część budżetu.
2023-02-13 06:32:44

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

wspierać bardziej racjonalne projekty - niezbędna jest selekcja przed ogłoszeniem głosowania by nie było projektów nieracjonalnych (marnowanie środków)
2023-02-15 13:00:41

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Więcej zieleni i stref wypoczynku
2023-02-19 20:35:14

17. Inne uwagi dotyczące obecnej procedury BO oraz propozycje rozwiązań do zastosowania w kolejnych edycjach:

Wyłączenie placówek oświatowych z projektów BO. BO nie jest budżetem oświatowym, tylko formą aktywizacji mieszkańców, którzy decydują o tym, co chcieliby mieć w swojej najbliższej przestrzeni. Należy wspomagać małe społeczności, które przegrywają ze szkołami i przedszkolami oraz włączyć do głosowania osoby starsze, które często nie mają wiedzy co to jest BO - włączenie instytucji miejskich jak np. filie bibliotek, inne miejskie jednostki, a tam gdzie nie ma możliwości - obecność przedstawicieli UM z tabletem w punktach mobilnych - i nie jednorazowa obecność tylko obecność kilkukrotna. Weryfikacja projektów pod kątem użytkowym - odrzucanie projektów o znikomym wykorzystaniu w przyszłości.